Haloo - A család flottája!

Haloo

A család flottája!

A családbarát mobilflotta

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

amely létrejött egyrészről a London 2000 Kft (székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 18., telephely: 6000 Kecskemét, Batthyány u 11. 2.emelet, adószám: 11755917-2-06, bankszámla szám:10300002-10602335-49020023; email cím: info@haloo.hu, továbbiakban: Közvetítő), másrészről az alábbiakban feltüntetett Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.

Felhasználó


 1.  A Szolgáltatás meghatározása, igénybevételének korlátai
  • A Szerződő felek rögzítik, hogy a London 2000 Kft. egyedi komplex, távközlésre vonatkozó szerződést köt olyan mobil szolgáltatóval - a továbbiakban Szolgáltató -, amelyik kedvező feltételekkel nyújt távközlési mobilszolgáltatásokat a London 2000 Kft. flottájába tartozó aktív számlás Felhasználóknak azzal, hogy a fent hivatkozott szerződés szerint az MKKV Egyesületben (székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 18., adószám: 18477780-2-03 Bankszámlaszám: 10300002-10602531-49020016) tagsággal rendelkező személyek is jogosultak a kedvezmények igénybevételére.
  • Jelen szerződés aláírásával a felhasználó kijelenti, hogy a fenti London 2000 Kft. által üzemeltetett telefon flottához Felhasználóként kíván csatlakozni. Ezt az eredetileg a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást, a London 2000 Kft. jelen szerződés keretében közvetített, az elektronikus hírközlést szabályozó 2003. évi C. törvény 188. § 72.pontjában definiált komplex mobil távközlési szolgáltatást (továbbiakban „Szolgáltatás”) közvetíti a Felhasználó felé akként, hogy igyekszik a lehető legnagyobb kedvezményt elérni.
  • Nem vehető igénybe a Szolgáltatás, ha a Felhasználónak a Közvetítővel, vagy más távközlési szolgáltatóval jogvitája, lejárt díjtartozása van vagy volt.
  • A Felhasználó jelen szerződés aláírásával már most hozzájárul, hogy a fent hivatkozott legnagyobb kedvezmény elérése érdekében a jelen szerződés tárgyát képező telefonszámokra vonatkozóan számhordozást hajtson végre, melynek eredményeképpen másik szolgáltató lesz a távközlési szolgáltatás nyújtója.
 1. A Szerződés időtartama, Szerződés megszűnése, felmondás
 • A Szerződés időtartama határozatlan, a Szerződést rendes felmondással a Felhasználó 15 napos, a Közvetítő 30 napos hatállyal mondhatja fel.
 • A Szerződést a Felhasználó és a Közvetítő a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén, is jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani. A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen az alábbi eseteket;
 • fizetési kötelezettségek teljesítésének 15 napon túli elmaradását,
 • titoktartási kötelezettség megszegését,
 • Amennyiben a Felhasználó - a Közvetítő írásbeli hozzájárulása nélkül – harmadik fél részére a jelen szerződés hatálya alatt igénybe vett Szolgáltatásokat, illetve az Szerződés keretében igénybe vett kártyákat tovább értékesíti, átengedi, vagy egyéb módon használatba adja, az súlyos szerződésszegésnek minősül, és azonnali felmondást eredményezhet a Közvetítő részéről.
 • ha a másik Fél ellen csődeljárás, végelszámolási eljárás indul, vagy a bíróság jogerős határozatában a másik Fél felszámolását rendeli el, vagy
 • a szerződés megszüntetését hatósági döntés indokolja
 • amennyiben a Felhasználó fizetésképtelensége vélelmezhető.
  • A Közvetítő rendkívüli felmondási jogával élhet az alábbi esetekben is:
 • az Felhasználó akadályozza vagy veszélyezteti a hálózat rendeltetésszerű működését, és a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 1 napon belül sem szünteti meg, vagy
 • az Felhasználó a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem teszi lehetővé, hogy a Közvetítő a bejelentett vagy az általa felderített hiba Kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy a Felhasználó a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja,
  • A Közvetítő jogosult rendkívüli felmondás esetén a 30 000 Ft/előfizetés kötbért kiszámlázni, és/vagy a rendkívüli felmondás indokául szolgáló eseményből vagy magatartásból eredő kárát megtérítteteni a Felhasználóval.
  • Amennyiben a Felhasználó több Szerződést kötött a Közvetítővel, és a szolgáltatást akár egy szerződéssel kapcsolatban is, nem szerződésszerűen veszi igénybe, akkor a Közvetítő jogosult megszüntetni a Felhasználó valamennyi szerződését.
  • A Szerződés megszűnésével egyidejűleg a szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettség esedékessé válik.
  • A Felhasználói hozzáférést biztosító, Szolgáltató érdekkörében felmerült hibák, a szolgáltatás korlátozása, szüneteltetése vagy bármi olyan esemény, ami befolyásolja a szolgáltatást, nem adhatnak okot rendkívüli felmondásra az Felhasználó részéről.
  • Az Felhasználó kizárólag a Közvetítő írásos engedélyével ruházhatja át jogait és kötelezettségeit más személyre.
  • Megszűnik a szerződés amennyiben az 1. pontban hivatkozott London 2000 Kft. és a Szolgáltató között létrejött szerződés bármely okból megszűnne, felek ezt rajtuk kívülálló oknak tekintik, egymással szemben ezen okból semmilyen jogcímen igényt nem érvényesítenek. A London 2000 Kft. azonban köteles a Felhasználót a szerződések megszűnéséről 30 munkanapon belül értesíteni.
  • Felhasználó tudomásul veszi a Szerződésben meghatározott jogokat és kötelezettségeket, azokat elfogadja és vállalja, hogy mobil szolgáltatással kapcsolatos igényeit elsősorban a Közvetítőnél elégíti ki. Az elsősorban való kielégítés azt jelenti, hogy olyan szolgáltatásra, amelyet a Közvetítő nyújtani képes, köteles ajánlatot kérni, mielőtt más közvetítővel szerződést köt.
  • Minden olyan elháríthatatlan külső esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak és a Szerződés teljesítését akadályozza, az vis maiornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, sztrájk, tűzeset, robbanás stb.). Vis maior előfordulása esetén – amennyiben az a körülményeknél fogva lehetséges – Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okát, valamint a Keretszerződés, illetve a Szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását. Vis Maior időtartama alatt a Szerződéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei szünetelnek.
  • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés keretében olyan kedvezményes feltételekkel jut telefonszolgáltatáshoz, melyet a Szolgáltató a közvetítő által üzemeltetett flotta méretére, tagjainak létszámára tekintettel nyújt a közvetítőn keresztül. Erre figyelemmel a Felek megállapodnak a felhasználói csoport védelme és az igénybe vett kedvezmények megtartása érdekében, hogy a Felhasználó csak abban az esetben hordozhatja el a jelen szerződésbe szereplő telefonszámokat, ha az adott 24 hónapos szerződéses ciklusban az elhordozott előfizetések száma nem haladja meg a 100db-ot.

3.Üzembe helyezés, Szolgáltatás megkezdése, Számhordozás

Az Felhasználó az aláírt „Egyedi Felhasználói Szerződés” eredeti példányát a Közvetítő elérhetőségeire (postacím, e-mail) beérkezteti. A Közvetítő az érkeztetést követően maximum 30 (harminc) naptári napon belül üzembe helyezi a Szolgáltatást. A Közvetítő érdekkörén kívül eső, késleltető eseményekért a Közvetítő nem tartozik felelősséggel. Közvetítő kizárja felelősségét az üzembe helyezési határidő be nem tartásának azon esetére, ha a fentebb megjelölt határidő betartását az Felhasználó hibás adatszolgáltatása, illetve bármely más, az Felhasználó érdekkörében felmerülő, jelen szerződés hatályát vagy érvényességét érintő körülmény lehetetleníti el. A számhordozás a mindenkori Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) meghatározott módon történik.

Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy ha a Szolgáltató közvetlen ajánlattal keresi meg, akkor haladéktalanul értesíti róla a Közvetítőt. Az ajánlat alapján a Felhasználó közvetlenül a szolgáltatóval kizárólag újnak minősülő előfizetést köthet.

4.Szüneteltetés, korlátozás

 • Az Felhasználó egyedi megállapodás alapján szüneteltetheti a Szolgáltatást. A szüneteltetés díja a Szolgáltató Üzleti Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) van rögzítve.
 • A Közvetítő jogosult korlátozni a szolgáltatáshoz való hozzáférést, amennyiben:
 • az Felhasználó akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, különösen, ha megfelelőségi tanúsítással nem rendelkező vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott a mobil rádiótelefon-hálózathoz
 • 1., 8.2.,8.3.,8.4.,8.5 pontban leírt, adminisztrációs díj nemfizetése esetén,
 • nem etikus felhasználás esetén,
 • 11 pontban leírt, díjtartozás esetében,
  • Közvetítő általi korlátozás nem adhat okot a rendkívüli felmondásra az Felhasználó részéről.
  • A Szolgáltatás korlátozását követő visszakapcsolásért a Közvetítő visszakapcsolási díjat számíthat fel, melynek értéke hívószámonként 5.000 Ft azaz ötezer forint.
  • A Közvetítő szüneteltetheti a Szolgáltatást, amennyiben
 • a Szolgáltatás valamilyen külső oknál fogva nem nyújtható. Előrelátható okok esetén (pl. karbantartás, stb.), a Közvetítő lehetőségeinek megfelelően, előzetesen értesíti az Felhasználót.
 • az Felhasználó ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indul,
 • A Közvetítő szüneteltetheti vagy korlátozhatja a Szolgáltatást, az Felhasználó szokásos, átlagos forgalmi összegét meghaladó forgalmi összeg esetén. A Szolgáltatás újraindítása feltételeként a Közvetítő igényelheti a szüneteltetésig vagy korlátozásig felhalmozódott számlaösszeg Felhasználó általi kifizetését.
  • A Közvetítő a Szolgáltatás szüneteltetéséből, korlátozásából eredő károkért nem vállal felelősséget.
  • Közvetítő a hívószám Felhasználó név módosításához (kimódosítás) az Felhasználó írásos kérése után a hűségidő lejárta után hozzájárul, amennyiben Felhasználónak semmilyen függőben lévő tartozása sincs már Közvetítő irányába. Az átíráshoz szükséges nyilatkozatot a Közvetítő postai úton juttatja el az Felhasználó által megadott címre. Az Felhasználó név módosításának díját a Szolgáltató Általános Szerződési Feltétele (ÁSZF) tartalmazza.

 

 1. Kötbér, kártérítés

 

 • Az Felhasználó köteles megtéríteni a Közvetítőnek, a Szolgáltatás Felhasználó általi nem rendeltetésszerű használatára, illetve a rádiótelefon-készülék, és az ahhoz csatlakoztatott kiegészítő berendezés, illetve a SIM-kártya nem előírásszerű használatára visszavezethető károkat, költségeket.
 • Az Felhasználó köteles megtéríteni a Közvetítőnek a Szerződés megszegéséből eredő költségeket, károkat.
 • A Közvetítő nem felelős a roaming-partner nem megfelelő teljesítésének az Felhasználót ért következményeiért. A Közvetítő felelőssége kizárólag a saját tevékenységére terjed ki.
 1. Ügyfélszolgálat, hibaelhárítás

Az Felhasználó a hibabejelentéseket, panaszokat, egyéb, Szolgáltatással kapcsolatos megkereséseit az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Szolgáltató Általános ügyfélszolgálat elérhetősége:

Megtalálható a szolgáltató honlapján

 

Előfizetéshez tartozó ügyintézés London 2000 Kft ügyfélszolgálati elérhetőség:

+36-30-838-8-838

 

e-mail:

info@haloo.hu

 1. Fizetési feltételek, számlázás, díjak
 • A Szolgáltatás aktuális díjai megtalálhatóak a haloo.hu weboldalon.
 • Közvetítő a kedvezményes szolgáltatás közvetítésért 600 Ft + Áfa díjat számol fel havonta, hívószámonként, kezelési költség címen. Az első hívószám után az 1.1-es pontban rögzített egyesületi tagságra való tekintettel, a szerződés teljes időtartama alatt nem kell kezelési költséget fizetni.
 • Amennyiben az Felhasználó csekken történő befizetéssel teljesíti számláját, akkor a Közvetítő a kedvezményes szolgáltatás közvetítéséért további 400 Ft + Áfa díjat számol fel havonta, ügyfelenként kezelési költség címen.
 • A Közvetítő a Felhasználónak a szolgáltatás igénybevételéért hívószámonként egyszeri 6 000.- Ft + Áfa díjat számol fel adminisztrációs díjként. Ez az összeg egyszeri tétel mely a szerződés megszűnésével nem jár vissza. 
 • A Közvetítő a szerződés alapján nyújtott Szolgáltatásokról és kezelési költségről havonta, utólag, számlát állít ki a Felhasználó részére, melyen az adott ügyfélszám-(ok) alatt az ahhoz/azokhoz tartozó összes előfizetés havidíjának, valamint forgalmának, kiegészítő szolgáltatások díjainak stb. összesített kiszámlázása megtörténik.
 • A Felhasználó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az azonos szolgáltató hálózatából történő bemódosítás díját a Szolgáltató mindenkori aktuális ÁSZF-je tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a bemódosítás azt jelenti, hogy a módosítással érintett szám, korábban is az adott szolgáltatónál üzemelt, csak más előfizető neve alatt, és onnan kerül előfizető módosítással a flottába.
 • A Felhasználó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a flottából történő kimódosítás díja 5 000Ft +ÁFA előfizetésenként. Felek rögzítik, hogy a kimódosítás azt jelenti, hogy a módosítással érintett szám, a flottából ugyanezen szolgáltató megtartásával más előfizető nevére kerül.
 • A Felhasználó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Közvetítő az MKKVE megbízása alapján jogosult a Felhasználó által az egyesület felé fizetendő tagdíjat beszedni a saját számlakövetelésével együtt. Erre figyelemmel a Közvetítő megküldi az 1.1 es pontban rögzített egyesületi tagsági díj számláját is a saját számlájával együtt. A felhasználónak a számlákon feltüntetett, esedékes teljes összeget kell megfizetnie a fizetési határidőig, az összegre nézve beszámítással nem élhet. Amennyiben az Felhasználó esedékes számlák összegén felül fizet bármekkora összeget, az a következő szolgáltatási díjszámla végösszegében kerül jóváírásra, levonásra.
 • Amennyiben a Felhasználó a számlán szereplő fizetendő összeget az azon feltüntetett esedékességi napig nem egyenlíti ki, illetve nem igazolja, hogy megtette az összeg átutalásához szükséges valamennyi intézkedést, a Közvetítő írásbeli fizetési felszólítást küld SMS-ben és/vagy levélben. Hivatalos felszólítás után 7 napon belül a Közvetítő jogosult a szolgáltatást szüneteltetni/megszüntetni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Közvetítő részéről hivatalos közlésnek elfogadja az SMS, e-mail-ben történő értesítést is. A Közvetítő adminisztrációs díjat számolhat fel a felszólításokért.
 • 7 napot meghaladó késedelmes fizetés esetén a Közvetítő jogosult kamatot felszámolni, mely a mindenkori PTK rendeletei által meghatározott módon és mértékben történik.
 • Felhasználó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a 7 napos késedelemre történő felszólítás megtörtént a Közvetítő jogosult számlánként egyszeri 500 Ft felszólítási díjat kiszámlázni.
 • Amennyiben a Felhasználónak a díjtartozásról szóló, felszólításban megjelölt határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, az súlyos szerződésszegésnek minősül, Közvetítő korlátozhatja a szolgáltatáshoz való hozzáférést. A Közvetítő jogosult továbbá megszüntetni a Felhasználói jogviszonyt 2.2 pontja alapján és követelni az ott szabályozott kötbér összegét, amennyiben a Felhasználó nem egyenlítette ki az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítések kiküldését követően sem.
 • A Közvetítő jogosult a Szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni, vagy korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát.
 • Számlaküldési/levelezési cím kizárólag belföldi (magyarországi) cím lehet.
 • Az Felhasználó által „Felhasználói Adatok” táblázatában megadott számlázási címre (ennek hiányában az Felhasználó állandó lakhelyére, tartózkodási helyére, székhelyére, e-mail címére) kiküldött számlák és értesítések a postára adástól számított 5. napon kézbesítettnek tekintendők. Amennyiben az Felhasználó a számlát nem kapja kézhez, úgy ezt a Közvetítő ügyfélszolgálatán köteles bejelenteni.
 • Amennyiben az Felhasználó tartozását a szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása után fizeti meg, úgy a tartozás kiegyenlítése mellett a visszakapcsolási díjat is köteles utólag megfizetni.
 • Amennyiben különösen nagy számlaösszeg elérése valószínűsíthető az Felhasználó felhasználásának eredményeképpen, a Közvetítőnek joga van előleg bekérésére, a várható magas forgalom arányában.
 • A számlán szereplő összegek a kerekítés szabályainak megfelelően kerülnek kiszámlázásra, a számla végösszege az áfával növelt összeget tartalmazza.
 • A Felek megállapodnak, hogy minden vitás esetben a Közvetítő által készített forgalmi kimutatás adatai az irányadóak. A Közvetítő számlázási rendszere zárt és hiteles.
 • A Közvetítőnek jogában áll a számlázási időszakot módosítani.
 • Nemzetközi hívások alap esetben tiltásra kerülnek Közvetítő részéről. Nemzetközi hívásokat egyedi megrendelés alapján lehet aktiválni. Kivétel: előleg fizetés esetén, melynek minimum összege 30.000.-Ft. azaz harminc ezer forint óvadék. A feltételek megléte esetén kérheti a Felhasználó a Közvetítőnél a szolgáltatás bekapcsolását. Aktuális Nemzetközi díjszabást a Szolgáltató Üzleti Ászf-e tartalmazza, illetve megtalálhatók a Szolgáltató weboldalán.
 • Aktuális Roaming díjszabást a Szolgáltató Üzleti Ászf-e tartalmazza, illetve megtalálhatók a Szolgáltató weboldalán.
 • Havonta egy alkalommal lehetősége van az Felhasználónak díjmentesen internet opciót, valamint díjcsomagot váltani.
 • Emeltdíjas hívások, sms-ek, mms küldése/ fogadása nem engedélyezett, aktiválására külön megrendelés keretében van mód.
 • Hangposta szolgáltatás nem engedélyezett, aktiválására külön megrendelés keretében van mód.
 • Mobilvásárlások (autópálya matrica, mobilparkolás) aktív szolgáltatás, szerződéskötésekor bruttó 6.000Ft limit kerül beállításra. Ennél nagyobb limit beállítására külön megállapodás keretében van mód.
 • Közvetítő a Szolgáltatási Szerződésekben meghatározott díjait jogosult változtatni az előző évre vonatkozó KSH által hivatalosan közzétett inflációs mutató mértékéig, illetve a társközvetítők által érvényesített árváltozásnak megfelelő mértékben. Ezen díjváltozásokról a Közvetítő az Felhasználót legalább 15 nappal annak hatályba lépése előtt értesíteni köteles.
 • A közvetítő Bankszámlaszáma: 10300002-10602335-49020023

 

 1. Szerződésmódosítás
 • A Szerződést a Felek kölcsönös megegyezéssel, írásban módosíthatják.
 • Felhasználó az adatváltozást 8 munkanapon belül (így különösen a kapcsolattartó személyében és az Felhasználó értesítési címében megjelölt adatváltozást) köteles írásban bejelenteni. A jelen pontban rögzített tájékoztatási-, bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi kár az Felhasználót terheli.
 • A Közvetítő jogosult az egyedi Felhasználói Szerződést, illetve a szolgáltatást biztosító Szolgáltató, Általános Szerződési Feltételeit az ott felsorolt okokon felül egyoldalúan módosítani a következő esetekben:
 • ha jogszabályváltozás vagy hatósági döntés, illetve
 • ha a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja, így különösen, amennyibe a piaci körülmények lényegesen megváltoznak;
 • ha a makrogazdasági körülmények lényegesen megváltoznak;
 • hatályos jogszabály állami vagy hatósági rendelkezés (különös tekintettel az adózási, elektronikus hírközlést, illetve a fogyasztóvédelmet szabályozó európai uniós és/vagy hazai jogszabályokra és határozatokra) olyan jelentős változást okoz a működési költségekben, amely az aktuálisan érvényes aláírt koncessziós szerződés időpontjában nem volt ismert;
 • a szolgáltatás elveszti a létjogosultságát;
 • hazai vagy nemzetközi jogszabályváltozás okozta közvetett piaci hatás szükségessé teszi;
 • az újonnan bevezetésre kerülő szolgáltatások és a meglévő szolgáltatások megfelelő minőségének biztosítása indokolja.
 • olyan esetekben – mely a szerződéses feltételekben nem eredményezhet lényeges módosítást, azaz a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatást.
  • Közvetítő kijelenti, Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződéses feltételek, díjak a szerződéskötést megelőző szabályozási környezetben kerültek kialakításra, így amennyiben jogszabály, EU norma, hatósági előírás a Közvetítő által Felhasználónak nyújtott valamely szolgáltatás jellemzőjét, feltételeit – különösen díját – megváltoztatja, vagy a Közvetítőre egyéb módon többlet terhet ró, akkor a Közvetítő jogosult az alkalmazott kedvezményeket felülvizsgálni, a szerződésben foglalt feltételeket, díjakat a beavatkozással arányosan változtatni. Amennyiben valamely szolgáltatás jellemzője módosul a szabályozás, vagy hatósági beavatkozás hatására, akkor Felhasználó azt tudomásul veszi, Közvetítővel szemben ezzel kapcsolatosan igényt nem érvényesít. Amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása a vonatkozó értesítést követő 15 napon belül - a feleknek az egyedi szerződésben rögzített erre vonatkozó megállapodása esetén – elfogadásnak minősül.
 1. Egyéb rendelkezések, jogi szabályozások
 • A jelen Szerződés megkötésekor maradéktalanul tartalmazzák a Felek között létrejött teljes megállapodást az adott szerződés konkrét tárgyával kapcsolatban, és hatálytalanítanak minden korábbi írásos vagy szóbeli megállapodást, ajánlatot, mely a Felek között az adott szerződés tárgyával kapcsolatban esetleg létrejött.
 • Felek vállalják, hogy Szerződés rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvitáikat elsősorban békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, szem előtt tartva a Felek jó hírnevét. Amennyiben erre nincsen mód, az esetleges jogvitáik rendezésére a Közvetítő székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
 • A Közvetítő alvállalkozókat vehet igénybe a Szolgáltatás részeinek teljesítésére, illetve jogában áll a Szerződést átengedményezni más Közvetítőnek.
 • A Felhasználó a Felhasználói jogviszonyát a Közvetítő engedélyével ruházhatja át más személyre (átírás), a Közvetítő adminisztrációs díjat számíthat fel ez esetben.
 1. Nyilatkozat, adatkezelés, titoktartás
 • Felhasználó jelen Szerződés aláírásával hozzájárul a Szerződéssel, valamint a Szerződés teljesítés kapcsán átadásra kerülő adatai kezeléséhez, azoknak a Szerződés céljával, a Szolgáltatás nyújtásához és az abból származó igényekkel kapcsolatos adatkezeléshez.
 • A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés tartalmát harmadik személyekkel nem, munkatársaikkal pedig csak a munkájuk elvégzéséhez, a Szolgáltatás igénybevételéhez, illetve a számlainformációk értelmezéséhez szükséges mértékben ismertetik meg. A Közvetítő az adatokat a harmadik félnek csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben adja át esetleges alvállalkozóinak.
 • Üzleti titoknak minősül a Szerződés és ezek teljesítéséhez kapcsolódó, illetve teljesítése során a Felek tudomására jutott valamennyi adat, információ, továbbá a Szolgáltatás értékesítéséhez szükséges marketing módszerek, technikák mindaddig, míg a Felek ezek nyilvánosságra hozataláról írásban meg nem állapodnak.
 • Felhasználó hozzájárul, hogy a Közvetítő közvetlen üzletszerzés, illetve tájékoztatás céljából megkeresse, illetve a Szolgáltatás nyújtása érdekében ilyen célú küldeményt továbbítson részére.
 • Felek a fenti megállapodást elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt arra jogosult képviselőik útján aláírták.
 • A szerződés nyelve a magyar nyelv. A szerződés magyar és idegen nyelvű változatai közötti esetleges szövegbeli, vagy értelmezésbeli eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. Felhasználó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződést elolvasta, magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 • Felhasználó képviselője a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy képviseleti jogosultsága, illetve cselekvőképessége nem korlátozott és nem kizárt.
 • Felek egyezően kijelentik, hogy a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kitöltötték, aláírták.

 

Adatvédelmi nyilatkozat:

 

Felek kijelentik, hogy a London 2000 Kft. adatkezelési és adatvédelmi szabályait ismerik, azt tudomásul veszik és az adatok szabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak. A szerződésben esetlegesen szereplő személyes adatok adatkezelésének jogalapja a szerződéses partnerek esetén részben adózási, számviteli jogszabályi kötelezettség teljesítése továbbá a szerződő Felek jogos érdekének biztosítása, a szerződés teljesítése, megkötése érdekében. Ez utóbbi jogalap áll fenn a kapcsolattartók adatai vonatkozásában is.

Adatkezelő neve és székhelye: London 2000 Kft., 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 18.

Adatkezelés célja: Felhasználói szerződés, reklamációkezelés, a London 2000 Kft. részére történő információ-szolgáltatás.

Az adatkezelés időtartama: Felhasználói szerződés időtartamával egyező.

A részletes tájékoztatás alapján a személyes adataim Adatkezelő részéről történő kezeléséhez hozzájárulásomat önként megadom.

© IntroWeb | 2018 - Weboldal készítés, SEO